Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Циклова комісія підприємництва, торгівлі та готельно-ресторанної справи

«Педагогіка – це не наука, а мистецтво»
К Ушинський

Циклова випускова комісія здійснює фахову підготовку студентів за спеціальностями 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа,  075 Маркетинг

Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є орієнтація на професійну й особистісну складову, що дозволить випускнику коледжу, відповідно до змін у сфері трудових відносин, приймати рішення, виявляти ініціативу, гнучкість, самоудосконалюватися.

До складу комісії входять викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, проявляють високий професійний рівень, беруть участь у фахових та методичних семінарах, тренінгах, відвідують фахові виставки і презентації,  впроваджують сучасні методи навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці.

Ніколенко Тамара Володимирівна

Голова циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін та маркетингу

спеціаліст вищої категорії, викладач фахових дисциплін:  Товарознавство, Технологія приготування їжі, Барна справа, Розроблення товарів; керівник навчальної і виробничої практики.

Освіта. Бєлгородська комерційна академія споживчої кооперації,   1996 р., спеціальність: «Товарознавство та експертиза товарів», кваліфікація – товарознавець-експерт.

Підвищення кваліфікації у Полтавському  університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2017р.) і «Готельно-ресторанна справа» (2017 р.). Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України, форумах і семінарах підприємців Сумщини, тренінгах з маркетингу. Учасник тренінгу  «Softskills: універсальні навички європейського рівня»; «Сертифікат: Користувач програмного забезпечення “Парус-Підприємство 7.40” модуль “Торгівля і Склад”(2017).

Учасник конкурсу «Викладач року».

Співпраця з Сумським НМЦ професійної освіти з питань надання методичної допомоги у розробленні стандартів професійної освіти.

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі спеціальних дисциплін, Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Продавець продовольчих товарів», обласного конкурсу «Педагог-новатор» у професійно- технічних навчальних закладах області.

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань розроблення і рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України.

Методичні розробки і доповіді: Навчально – методичний посібник  із завданнями для навчальної практики на діючих роздрібних підприємствах для здобуття робітничої професії продавця (для участі у виставці «Освіта — 2014»); «Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів», «Використання нетрадиційних форм і методів навчання»;  «Проектна діяльність як пріоритетна форма організації позаудиторної самостійної роботи майбутніх фахівців»; «Реалізація візуальних методів навчання на заняттях з дисципліни «Барна справа»; «Використання методів критичного мислення на заняттях з товарознавства»; «Організація і методика проведення конкурсів професійного спрямування»; «Активізація професійно-пізнавальної діяльності студентів ( із досвіду роботи викладачів Сумського коледжу економіки і торгівлі Ніколенко Т.В., Легкої С.М.): Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України/ уклад. : Сліпко В.О., Правда Н.В., Ніколенко Т.В., Легка С.М. –К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2016.-74с; Освітня програма спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Підготовка студентів для участі у науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Кривошеєва Катерина Василівна

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист, володар почесної трудової відзнаки «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України.

викладач фахових дисциплін: Організація обслуговування;  керівник навчальної і виробничої практики.

Освіта. Полтавський кооперативний інститут, 1984,  спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами»,

Московський ордена Дружби народів кооперативний  інститут Центроспілки, педагогічний  факультет 1990 р., спеціальність «викладання предметів «Технологія торгових процесів»», кваліфікація –викладач

Підвищення кваліфікації у Полтавському  університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальності  «Готельно-ресторанна справа» ( 2017 р).Участь в роботі експертної комісії з акредитації спеціальності «Комерційна діяльність» у Київському комерційному училищі КНЕУ та у Технолого-економічному коледжу Білоцерківського національного аграрного університету; спеціальності «Ресторанне обслуговування» Черкаського кооперативного коледжу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України.

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі спеціальних дисциплін серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Офіціант»

Співпраця з Сумським НМЦ професійної освіти з питань надання методичної допомоги у розробленні стандартів професійної освіти.

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань розроблення і рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України.

Організація і проведення майстер-класів «Етикет за столом», «Японська чайна церемонія»,  «Культура вживання алкогольних напоїв», «Дитячий етикет».

Методичні розробки і доповіді: «Рекомендації щодо методики написання методичної розробки»;«Методика організації активного сприйняття студентами нового матеріалу лекції»; «Використання проектної технології на заняттях з дисципліни «Організація обслуговування» Підготовка студентів для участі у науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Шкурат Людмила Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач фахових дисциплін : Організація і технологія торговельних процесів, Комерційна діяльність, Основи біржової діяльності; керівник навчальної і виробничої практики.

Освіта. Полтавський кооперативний інститут; 1986 р., спеціальність  «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої категорії;.Московський кооперативний інститут, 1987 р., викладач

Підвищення кваліфікації у Полтавському  університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  (2018р.) Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України.

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань розроблення і рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України.

Методичні розробкиі доповіді : «Методика проведення заняття з навчальної практики за темою «Розміщення і викладка товарів»;«Практичне навчання формує компетенції»; ««Інтерактивні методи навчання при викладанні дисципліни «Організація і технологія торгових процесів»; «Застосування методів дослідження і реалізації проектів на заняттях з фахових дисциплін»; Проект складових комплексу методичного забезпечення дисципліни Комерційна діяльність за темою 9. Ризик і ефективність комерційної діяльності(лекції, презентація, практичне заняття, тести для поточного і підсумкового контролю знань, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів); Пропозиції щодо змісту дисципліни «Комерційна діяльність» за темою «Вивчення попиту населення та формування асортименту товарів» з метою забезпечення формування фахових компетентностей, зазначених в освітньо-професійних програмах підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів для семінару на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Підготовка студентів для участі у науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Калашник Марина Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач фахових дисциплін:Логістика, Комерційна діяльність, Основи маркетингу, Організація виробництва, керівник навчальної і виробничої практики.

Освіта. Сумський державний університет, 2004р., спеціальність: «Економіка», спеціаліст;

Харківський державний університет харчування та торгівлі,2015р., спеціальність: «Товарознавство та експертиза в митній справі», спеціаліст.

Підвищення кваліфікації у Полтавському  університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2017р) і «Готельно-ресторанна справа» (2017 р.). Сертифікат: Користувач програмного забезпечення “Парус-Підприємство 7.40” модуль “Торгівля і Склад”(2017).Участь у тренінгу (практикум) «Копірайтинг для бізнесу: написання текстів, що продають»: підвищення рівня професіоналізму та аналіз методики викладання;тренінгу «Softskills: універсальні навички європейського рівня»; форумі «Фактори економічного розвитку України і світові тенденції сучасної освіти» за участі економіста світового рівня Доктора Романа Шеремета; у форумі підприємців Сумщини, тренінгах з маркетингу. Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України.

Учасник конкурсу «Викладач року».

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі спеціальних дисциплін серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Продавець продовольчих товарів».

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань розроблення і рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України.

Методичні розробки і доповіді: «Застосування сторітеллінгу під час викладання комерційних дисциплін»,  «Екскурсія як активний метод проведення занять», «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістика»»,Застосування методів організації обговорень і дискусій на заняттях з фахових дисциплін» Підготовка студентів для участі у науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Спіцина Наталія Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач фахових дисциплін : Товарознавство, Основи товарознавства, Гігієна і санітарія, Екологія,«Управління якістю продукції та послуг».

Освіта. Бєлгородська кооперативна академія, 1994 р., спеціальність: «Товарознавство продовольчих товарів», кваліфікація – товарознавець-комерсант.

Полтавський кооперативний інститут, 1997, викладач

Підвищення кваліфікації у Полтавському університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальностей  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2017) і «Готельно-ресторанна справа» (2017 р.). Сертифікат: Користувач програмного забезпечення “Парус-Підприємство 7.40” модуль “Торгівля і Склад”(2017).Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України.

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України. Методичні розробкиі доповіді: Індивідуалізація навчання  при викладанні дисципліни «Товарознавство»; «Формування екологічної компетентності студентів на заняттях з дисциплін «Основи екології та безпеки ТНС»  та «Екологія»».

Легка Світлана Михайлівна

спеціаліст першої категорії, викладач фахових дисциплін: Основи маркетингу, Маркетинг, Комунікаційна діяльність, «Ринкові дослідження», Основи торговельного підприємництва; Обладнання підприємств торгівлі, Устаткування, керівник навчальної і виробничої практики.

Освіта. Сумський державний університет, 2009, спеціальність: «Маркетинг», спеціаліст з маркетингу.

Підвищення кваліфікації у Полтавському  університеті  економіки і  торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК),  зі спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2018р ), «Маркетинг» ( 2014 р) і «Готельно-ресторанна справа» (2017р.). Участь у тренінгу (практикум) «Копірайтинг для бізнесу: написання текстів, що продають»: підвищення рівня професіоналізму та аналіз методики викладання; семінарі «Побудова бізнес-моделі, орієнтованої на ріст бізнесу»; форумі «Фактори економічного розвитку України і світові тенденції сучасної освіти» за участі економіста світового рівня Доктора Романа Шеремета; тренінгах з маркетингу . Участь у методичному об’єднанні викладачів кооперативних вищих закладів України.

Учасник конкурсу «Викладач року».

Співпраця з НМЦ «Укоопосвіта» з питань розроблення і рецензування навчально-методичних матеріалів для студентів кооперативних вищих закладів України.

Методичні розробкиі доповіді: «Тестове оцінювання в системі контролю навчальних досягнень студентів»; «Комунікативна культура як умова удосконалення професійної підготовки майбутніх спеціалістів»;«Кросворд як форма організації самостійної роботи студентів»; «Активізація професійно-пізнавальної діяльності студентів ( із досвіду роботи викладачів Сумського коледжу економіки і торгівлі Ніколенко Т.В., Легкої С.М.): Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України/ уклад. : Сліпко В.О., Правда Н.В., Ніколенко Т.В., Легка С.М. –К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2016.-74с

Підготовка студентів для участі у науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».Студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу,  беруть участь у різноманітних професійних заходах, конференціях, конкурсах, інтелектуальних іграх,  тренінгах,  бізнес-зустрічах, майстер-класах та екскурсіях. Такі заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

Студенти коледжу навчаються самі і навчають інших.
Майстер-клас з етикету за столом для учнів гімназії.

Студенти спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» обмінюються набутими знаннями і навичками.

Практична підготовка студентів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в коледжі  та їх поглибленню.